USCIS PHÁT HÀNH CÁC BIỂU MẪU MỚI CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5

Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) vừa phát hành 2 biểu mẫu mới theo Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022. Cụ thể có các biểu mẫu mới như sau:

  • Mẫu đơn I-956F, Đơn xin Chấp thuận Đầu tư vào Doanh nghiệp Thương mại. 
  • Mẫu đơn I-956G, Báo cáo hàng năm của Trung tâm Vùng.

Mẫu đơn I-956F là mẫu đơn mới chỉ có thể nộp bởi một Trung tâm Vùng đã được phê duyệt

Đơn I-956F dùng để xin duyệt “mẫu” gần giống như Đơn I-924 trong chương trình này lúc trước. Tuy nhiên, Đơn I-956F được yêu cầu theo luật định đối với các Trung tâm Vùng để xin phê duyệt từng hạng mục đầu tư cụ thể thông qua một dự án mới.

(hình đơn I-956F)

Mẫu đơn I-956F được Sở Du trú Mỹ công bố chính thức trên website.

Mẫu đơn I-956G thay thế Mẫu I-924A từ quy định trước đó nhưng kết hợp các yêu cầu báo cáo theo luật định gia tăng.

 

(hình đơn I-956G)

Mẫu đơn I-956G được Sở Du trú Mỹ công bố chính thức trên website.

Loạt biểu mẫu tiếp theo USCIS sẽ phát hành là Mẫu đơn I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập và Mẫu đơn I-526E, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư thuộc Trung tâm Vùng. USCIS sẽ thông báo cho các bên liên quan khi các biểu mẫu này có sẵn trên trang web của USCIS.

– Thời gian có hiệu lực của 2 mẫu đơn trên là từ ngày 2 tháng 6 năm 2022. Mẫu I-956F và I-956G phải được nộp theo các yêu cầu mới của chương trình. 

– Phí nộp đơn: $ 17,795 cho Mẫu I-956F và $ 3,035 cho Mẫu I-956G.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *