TUỔI VỀ HƯU Ở MỸ VÀ CÁCH TÍNH LƯƠNG HƯU

Chế độ An sinh ở Mỹ, tuổi về hưu của người lao động có sự khác biệt so với Việt Nam. Theo quy định của chính quyền liên bang thì một người đã tham gia bảo hiểm tối thiểu 10 năm thì được phép xin hưởng lương hưu khi đạt 62 tuổi. Tuy nhiên, để được hưởng đầy đủ lương hưu thì họ phải làm việc tới năm 65-67 tuổi, phụ thuộc vào năm sinh của người đó. 

Bảng quy định tuổi về hưu tiêu chuẩn:

Như vậy, tuổi về hưu sớm nhất của người Mỹ là 65 tuổi và muộn nhất là 67 tuổi. Vì vậy, tuổi hưu bên Mỹ lâu hơn rất nhiều so với Việt Nam: nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. 

Về cách tính lương hưu, cũng giống như cách tính của Việt Nam. Nếu trước tuổi nghỉ hưu tiêu chuẩn mà người lao động vẫn quyết định về hưu thì lương hưu của họ sẽ bị trừ theo tỷ lệ phần trăm so với mức tiêu chuẩn. Cụ thể ở đây, mỗi một tháng nghỉ hưu trước tuổi người lao động sẽ bị trừ 0.5%, tức nếu nghỉ hưu trước 1 năm sẽ mất 6% lương hưu. Còn ở Việt nam, cứ mỗi một năm nghỉ hưu trước tuổi, người lao động sẽ mất khoảng 3% so với mức lương hưu tối đa. 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *