RÚT NGẮN THỜI GIAN SỞ HỮU THẺ XANH VỚI LUẬT CONCURRENT FILING

Luật Concurrent Filing cho phép các nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện có thể nộp đồng thời 2 đơn quan trọng là I-526 và I-485 để rút ngắn thời chuyển đổi tình trạng và sớm định cư tại Mỹ. Đây là điểm sang trong chương trình đầu tư định cư EB-5, giúp bảo vệ nhiều quyền lợi cho nhà đầu tư. Nhất là cơ hội được nhận thẻ xanh Mỹ nhanh hơn.


Trước đây, nhà đầu tư EB-5 phải chờ đợi đơn I-526 được chấp thuận, trước khi có thể nộp đơn I-485 nhằm xin Thường trú nhân có điều kiện tại Mỹ. Tuy nhiên, thời gian xét duyệt đơn I-526 có thể kéo dài 2-5 năm, khiến nhiều nhà đầu tư và gia đình gặp nhiều khó khăn.

 
Tuy nhiên, theo quy định mới từ luật Concurrent Filing, đơn I-526 và I-485 được phép nộp đồng thời và thời gian chờ xét duyệt đơn I-526 được rút ngắn chỉ còn 10 tháng, rút ngắn thời gian định cư của gia đình từ 2 đến 3 năm so với trước đây.


Trong khi chờ đơn I-485 được xét duyệt, tình trạng của công dân nước ngoài sẽ là “đang chờ điều chỉnh”. Bản thân đương đơn và người phụ thuộc có đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc và giấy phép đi lại tại Mỹ.


Để biết thêm thông tin chi tiết về việc nhận thẻ xanh Mỹ nhanh chỉ trong vòng 1-2 năm vui lòng liên hệ Hotline 0902 64 8986 / 091 886 7009.