NHỮNG THAY ĐỔI MỚI VỀ ĐẦU TƯ EB-5 QUA TRUNG TÂM VÙNG

Ngoài quy định đáng chú ý nhất là tăng vốn đầu tư EB-5 từ 500.000 USD lên 800.000 USD vùng TEA và từ 1.000.000 USD lên 1.050.000 USD vùng ngoài TEA, sau đây là những thay đổi mới nhất về chương trình trung tâm vùng EB-5 cũng như quy trình đầu tư mới, tính từ khi đạo luật EB-5 Reform and Integrity 2022 có hiệu lực.

Tái gia hạn/ủy quyền chương trình trung tâm vùng EB-5

 • Gia hạn 5 năm đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2027
 • Giảm rủi ro kiện tụng từ khoảng 90.000 nhà đầu tư EB-5 đang có hồ sơ bị Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đình chỉ kể từ ngày chương trình trung tâm vùng hết hạn vào ngày 30/6/2021.

Mở rộng Chỉ định vùng Kinh tế Mục tiêu TEA

Các dự án TEA đủ điều kiện cho mức đầu tư thấp hơn và các điều khoản hỗ trợ về thị thực như sau:

Ưu tiên các dự án nông thôn

 • Ở các khu vực bên ngoài vùng Thống kê Đô thị, hoặc thuộc vùng ranh giới bên ngoài của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số từ 20.000 người trở lên. (Không thay đổi so với luật trước đây).
 • Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) phải ưu tiên xử lý thị thực cho các nhà đầu tư ở các vùng nông thôn.

Các tiêu chí mới cho các dự án khu đô thị khó khăn (“Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao”) (Urban TEA)

 • Đã sửa đổi quy định USCIS năm 2019 (phương pháp tiếp cận “bánh donut”) trong đó dự án phải nằm trong vùng điều tra dân số – hoặc bất kỳ vùng điều tra dân số “tiếp giáp” nào “chạm” với vùng của dự án – nơi tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 150% mức trung bình toàn quốc.
 • Bộ trưởng DHS có quyền quyết định đưa vào một đường “liền kề trực tiếp” (tới đường “neo” hoặc đường “tiếp giáp”) để đáp ứng tiêu chí thất nghiệp cao 150% cần thiết.
 • Vùng TEA được chỉ định ở khu vực đô thị khó khăn có hiệu lực trong 2 năm. Những điều này có thể được xem xét nếu (các) đường điều tra đủ tiêu chuẩn tiếp tục đáp ứng các tiêu chí “việc làm cao”.
 • Nếu một dự án đã ở trong Khu đô thị TEA nhưng bị rơi ra khỏi yêu cầu “tình trạng thất nghiệp cao”, thì người đã đầu tư không phải tăng số tiền lên mức cao hơn như quy định không thuộc TEA.
 • Chỉ DHS mới có thể chấp thuận chỉ định “tỷ lệ thất nghiệp cao” của Urban TEA, trừ khi Bộ trưởng DHS chỉ định thẩm quyền đó cho một quan chức liên bang khác. Không có quan chức tiểu bang hoặc địa phương nào có thẩm quyền phê duyệt.

Định nghĩa dự án cơ sở hạ tầng

 • “Dự án đầu tư vốn” do “tổ chức chính phủ” quản lý – đóng vai trò là “tổ chức tạo việc làm” được tài trợ bởi các nhà đầu tư EB-5 và ký hợp đồng với một trung tâm vùng – đủ điều kiện là “Dự án Cơ sở hạ tầng”.
 • Phải là một “dự án công trình công cộng”. Không có loại cơ sở hạ tầng loại tài sản cụ thể nào được chỉ định.
 • Chỉ DHS mới có thể chỉ định một Dự án Cơ sở hạ tầng – trừ khi Bộ trưởng chỉ định thẩm quyền đó cho một quan chức liên bang khác. Không có quan chức tiểu bang hoặc địa phương nào có thể chấp thuận việc chỉ định.

Quy định vốn đầu tư EB-5

Số tiền Đầu tư EB-5 Đủ điều kiện & quy định điều chỉnh:

 • 800.000 USD trong vùng TEA.
 • 1.050.000 USD không phải vùng TEA.
 • Lần điều chỉnh vốn đầu tư tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 01/01/2027. Cứ sau 5 năm, số tiền đầu tư sẽ điều chỉnh theo lạm phát.
 • Mức vốn đầu tư dự án không thuộc vùng TEA “điều chỉnh tăng” theo lạm phát.
 • Mức vốn đầu tư dự án thuộc vùng TEA “điều chỉnh” lên tới 75% mức không phải TEA.

Làm rõ các quy định thị thực EB-5 dành cho vùng dành riêng (set aside)

 • Tỷ lệ phân bổ 10.000 thị thực EB-5 có sẵn hàng năm.
 • 20% cho các dự án Nông thôn.
 • 10% cho các dự án Khu đô thị khó khăn / Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao.
 • 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng.
 • Thị thực chưa sử dụng được “chuyển tiếp” cùng loại vào năm sau.
 • Thị thực chưa sử dụng trong bất kỳ danh mục “dành riêng” nào sẽ được chuyển tiếp ngay cho năm tiếp theo, được cấp chung cho bất kỳ dự án nào.

Tiêu chí về “Aging out” – quá tuổi

 • “Con” của một nhà đầu tư được công nhận vào Hoa Kỳ trên cơ sở “có điều kiện” khi tròn 21 tuổi sẽ tiếp tục được xem là “con” nếu:
  • Người đó vẫn chưa kết hôn và
  • Nhà đầu tư chính được chấp thuận là thường trú nhân và
  • Nhà đầu tư chính nộp đơn bảo lãnh để con ở lại Hoa Kỳ không muộn hơn 1 năm sau khi tình trạng có điều kiện của đứa trẻ chấm dứt.
 • Nhà đầu tư chính chỉ có thể nộp 1 đơn bảo lãnh “Aging out” sau khi đứa trẻ tròn 21 tuổi.

Cho phép mở rộng tái triển khai vốn

 • DHS ban hành các quy định cho phép doanh nghiệp thương mại mới triển khai vốn bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ để giữ cho khoản đầu tư “có rủi ro”.

Quỹ tài trợ của nhà nước (SWF)

 • Vốn từ nguồn vốn đầu tư SWF “bona fide” có thể được cộng dồn với vốn EB-5 để tài trợ cho một dự án.
 • SWF có thể liên quan đến “quyền sở hữu” vốn chủ sở hữu – nhưng không liên quan đến việc quản lý của tổ chức tạo việc làm.
 • DHS là cơ quan thực hiện các quy định về tài trợ SWF trong một dự án EB-5.

Quy định về tạo việc làm

 • 10 việc làm phải được tạo ra cho mỗi khoản đầu tư (giống như luật trước đây).
 • 1 việc làm phải là “trực tiếp”. Nó có thể được “mô hình hóa” và không cần thiết phải có bảng lương W-2 cho một nhân viên cụ thể.
 • 9 việc làm khác có thể là “gián tiếp,” được mô hình hóa và ước tính (cách tiếp cận tương tự theo luật trước đây).
 • Các việc làm xây dựng kéo dài dưới 2 năm có thể đáp ứng 75% ước tính công việc “gián tiếp”.

Cho phép nộp đồng thời I-526 và I-485

 • Nhà đầu tư có thể đồng thời nộp đơn I-526 (thể hiện sự tuân thủ và đầu tư EB-5) và đơn I-485 (đơn xin thẻ xanh “có điều kiện”, điều chỉnh tình trạng từ “không nhập cư” thành thường trú nhân có điều kiện). Điều này chỉ có thể được thực hiện nếu đã có sẵn số thị thực ở hiện tại.
 • Việc nộp đơn đồng thời có thể giảm thời gian điều chỉnh tình trạng sau khi đơn I-526 được chấp thuận.

Các nhà đầu tư được bảo vệ bởi quy định “Grandfathering”

 • Nếu Quốc hội không ủy quyền lại các trung tâm vùng sau khi Đạo luật hết hạn vào ngày 30/9/2027, DHS sẽ tiếp tục xử lý các đơn được nộp trong hoặc trước ngày 30/9/2026.
 • Áp dụng cho đơn I-526 và đơn I-829 (để loại bỏ tình trạng có điều kiện và cho phép thường trú nhân vĩnh viễn).
 • DHS không được từ chối I-526 hoặc I-829 chỉ vì chương trình trung tâm vùng có thể hết hạn trong tương lai.
 • Nhà đầu tư đủ điều kiện nộp đơn I-829 trong 2 năm sau khi nộp đơn I-526.

“Các biện pháp liêm chính” mới để ngăn chặn gian lận và bảo vệ an ninh quốc gia

 • USCIS thực hiện đánh giá từng trung tâm vùng ít nhất 5 năm một lần.
 • USCIS có quyền từ chối “kế hoạch kinh doanh” của trung tâm vùng nơi người nộp đơn đã tham gia vào hành vi gian lận, tội phạm hoặc nơi mà việc phê duyệt kế hoạch sẽ đe dọa đến an ninh quốc gia.
 • Xác nhận việc áp dụng luật chứng khoán của Hoa Kỳ đối với các dịch vụ và lời khuyên đầu tư của trung tâm vùng.
 • Trung tâm vùng phải nộp báo cáo hàng năm về các hoạt động đầu tư cho USCIS. Việc không nộp hoặc làm sai lệch báo cáo hàng năm sẽ dẫn đến các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm tiền phạt, đình chỉ tạm thời và “cấm vận” vĩnh viễn các cá nhân và trung tâm vùng không tuân thủ các yêu cầu giám sát mới.
 • Không người nào bị kết án phạm tội (trong 10 năm qua) hoặc tội dân sự liên quan đến gian lận (dẫn đến trách nhiệm pháp lý lớn hơn $ 1 triệu USD) có thể tham gia vào các hoạt động EB-5.
 • Với một ngoại lệ rất hạn chế đối với các quỹ tài sản có chủ quyền thuộc dạng bona fide, không đại diện chính phủ nước ngoài nào có thể cung cấp vốn EB-5 hoặc tham gia vào việc quản lý hay sở hữu một trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức tạo việc làm.
 • Yêu cầu gửi dấu vân tay và sinh trắc học khác của những người tham gia vào các hoạt động EB-5 cho USCIS.
 • Các yêu cầu nghiêm ngặt về “chứng minh tài chính” mới để đảm bảo rằng, nguồn vốn của nhà đầu tư được lấy từ các nguồn hợp pháp.
 • Thành lập “Quỹ liêm chính EB-5” mới đóng góp từ các trung tâm vùng để hỗ trợ việc USCIS tăng cường giám sát và các chuyến thị sát tận nơi.

USIMI GROUP rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư, kinh doanh tại Mỹ, Anh chị vui lòng liên hệ Hotline: 0902 64 8986 / 091 886 7009 để được hỗ trợ nhanh nhất.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *